Koncentrace chloru: Čidla

Vhodně zvolené čidlo je základem každé měřící sestavy. K dispozici je řada různých typů a variant, podle měřených veličin, rozměrů, případně způsobů použití či montáže. Velká většina čidel z naší nabídky má charakter pouhé součásti větší měřící sestavy, a lze je tedy uspokojivě používat pouze s kompatibilním měřičem. Čidla určená pro provozní aplikace jsou přizpůsobena k montáži do snímačů, které zajistí jejich upevnění a ochranu, a k připojení do svorkovnice. Varianty určené pro laboratorní použití a přenosné měřiče jsou zakončeny příslušným konektorem. Čidla, s ohledem na přímý kontakt s měřeným médiem, mívají z celé sestavy nejkratší životnost.

Čidla chloru a teploty CSCT43 a CSUT43

Čidla chloru a teploty CSCT43 a CSUT43

Čidla CSCT43 a CSUT43 jsou ampérometrická membránová čidla určená pro měření koncentrace chloru (a také teploty) ve vodě, především za účelem kontinuálního řízení technologií. Výhodou je nezávislost měření na přítomnosti dalších látek ve vodě, nenáročná obsluha a odolnost proti znečištění. Pro správný výsledek měření je nicméně vyžadována pravidelná kalibrace (např. stanovením chloru metodou DPD).

vztah-hoclph.png Principem těchto čidel je dvojice elektrod ponořených do elektrolytu, odděleného od měřeného prostředí membránou prostupnou pro chlor (ale i pro jiné plyny, jako O2, O3, ClO2, CO2). Na katodě dochází k redukci chloru (kyseliny chlorné, chlorného iontu) a tím vzniku elektrického proudu úměrného parciálnímu tlaku HOCl (CSCT43-R), resp. HOCl + OCl- (CSUT43-R). Čidla při své činnosti spotřebovávají chlor (kyselinu chlornou, chlornan), které jsou odebírány měřenému prostředí, a tedy se uplatní všechny faktory ovlivňující rychlost difúze k povrchu katody. Proud čidla závisí také na teplotě, což měřiče INSA kompenzují na základě údaje z teploměru vestavěného v čidle.

Změřené údaje se svým charakterem poněkud liší od výsledků stanovených metodou DPD. Dávkováním chloru ve formě plynu či chlornanu vzniká (zjednodušeně) kyselina chlorná (HOCl) a chlorný ion (OCl-), které jsou ve vzájemné rovnováze, závislé na hodnotě pH (viz obrázek). Jsou-li ve vodě přítomny amonné ionty, pak se objeví také chloraminy. Kyselina chlorná (a případně i volný plynný chlor) je účinným dezinfekčním prostředkem, s mohutností 20 až 100 krát větší, než dezinfekční mohutnost chlorného iontu. Čidlo CSCT43 měří koncentraci elementárního chloru a kyseliny chlorné, takže jeho signál je přibližně do hodnoty pH 5,0 na hodnotě pH nezávislý, při vyšší hodnotě pak klesá dle uvedené křivky. Signál čidla CSUT43 je úměrný koncentraci kyseliny chlorné i chlorného iontu.

Při stanovení volného chloru metodou DPD se stanoví elementární chlor, kyselina chlorná a chlornany. Při stanovení celkového chloru (celkového zbytkového chloru) metodou DPD se pak stanoví elementární chlor, kyselina chlorná, chlornany a chloraminy. Obě tyto hodnoty bývají vyšší než hodnota získaná čidlem CSCT43-R.

Z uvedeného také vyplývá, že CSCT43-R je ideálním čidlem pro měření a řízení koncentrace chloru v plaveckých bazénech, kde je třeba měřit dezinfekční účinnost dávkovaného prostředku (tedy koncentraci kyseliny chlorné), a kde hodnota pH příliš nekolísá. Čidlo CSUT43-R je vhodné tam, kde je nutno měřit obsah volného chloru a hodnota pH kolísá.

TypUrčeníRozměryRozsah pHPohyb měřeného vzorkuSignál čidla odpovídá
CSCT43PS-RMontáž do SPO41, SPO41K, SPO42, SPO41MEK, PB42V, PB43V, PE G3/4KØ14,5 x 57 mm4 - 7,8 jednotek pHmin. 20 cm/sparc. tlaku kyseliny chlorné a volného chloru (desinfekční mohutnosti), je závislý na hodnotě pH
CSCT43PL-RMontáž do SPR42, SPR41ME, PE G3/4L, SVK42Ø14,5 x 113 mm4 - 7,8 jednotek pHmin. 20 cm/sparc. tlaku kyseliny chlorné a volného chloru (desinfekční mohutnosti), je závislý na hodnotě pH
CSUT43PS-RMontáž do SPO41, SPO41K, SPO42, SPO41MEK, PB42V, PB43V, PE G3/4KØ14,5 x 57 mm5,5 - 9,0 jednotek pHmin. 4 cm/s
(0,3 l/min v PB42/43)
koncentraci kyseliny chlorné a chlorného iontu
CSUT43PL-RMontáž do SPR42, SPR41ME, PE G3/4L, SVK42Ø14,5 x 113 mm5,5 - 9,0 jednotek pHmin. 4 cm/s
(0,3 l/min v PB42/43)
koncentraci kyseliny chlorné a chlorného iontu
DruhAmpérometrické membránové čidlo
Rozsah měření0,01 - 5,0 mg/l
Pracovní teplota1 - 40 °C
Kolísání nulového signálutyp. ±0,02 mg/l
Proud čidlacca 2 x 10-9 A (při 1 mg/l a 25 °C)
Materiál ve styku s měřeným médiemPolyetylentereftalát, PTFE, silikon, nerezová ocel